Laipiojimo plėtra per EEE fondus

 

2008 m. vasario 22 d. įsteigta Laipiojimo sporto asociacija (LSA) apjungia Lietuvos laipiojimo sporto klubus. LSA bendras tikslas – laipiojimo veiklų populiarinimas ir šių veiklų kryptingas vystymas siekiant užtikrinti profesionalų, kompetentingą požiūrį bei kvalifikuotą pagalbą, o taip pat sudaryti sąlygas įdomiai ir saugiai leisti laisvalaikį užsiimant laipiojimo ir alpinizmo veiklomis.

LSA, parengusi paprojektį (toliau – projektas) “Žmonių mokymai ir kvalifikacijos kėlimas laipiojimo ir kalnų sporto veikloje”, gavo 280.623,60 Lt  paramą iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos Respublikos pagal subsidijų schemą “Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas”.

Šio projektu LSA siekia stiprinti savo organizaciją apmokant dalį žmonių mokymuose suteikiančiuose jiems kvalifikaciją ne tik patiems vykdyti bei vystyti kokybišką veiklą, bet ir mokyti kitus – perduoti įgytas žinias, patirtį bei gerą praktiką suteikiant atitinkamo lygio sertifikatus. Taip bus sprendžiamos iškylančios problemos bei rizikos. Apmokyti žmonės vykdys specializuotus mokymus visoms nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms, susijusioms su laipiojimo bei kalnų sporto veiklomis, kurios susiduria su kvalifikacijos ir kokybės trūkumo problema. Tikslinė projekto grupė – su laipiojimu ir alpinizmu tiesiogiai susiję žmonės, kurie nori tobulėti laipiojimo ir kalnų sporto srityje bei įgauti kvalifikaciją. Šie žmonės po  projekto įgyvendinimo tęs veiklą šioje srityje t.y. vykdys žmonių bei organizacijų mokomąją, kvalifikacijos suteikimo bei kėlimo programą Lietuvoje.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, projekto dalyviams bus organizuoti vadybos bei kvalifikacijos kėlimo mokymai. Vadybos mokymai turėtų sukurti ne tik specifinių žinių turinčią, bet ir bendrų mokymo kultūros bei tinkamo žinių pristatymo kompetencijas turinčią komandą. Profesinės kvalifikacijos mokymai planuojami kitoje, šioje srityje patirties turinčioje Europos šalyje. Šių mokymų pagrindu bus suteikta ne tik kvalifikacija bei įgyti sertifikatai, tačiau ir užmegzti tarptautiniai ryšiai, padedantys plėtoti dvišalę partnerystę bei patirties apsikeitimą. Projekto pasiekimai – apmokytų specialistų skaičius, įgytų sertifikatų skaičius.

Neužilgo skelbsime dalyvių atranką, sekite naujienas…